0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Arhiva deciziilor anterioare

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2021
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Februarie 2021
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Pagina
   Martie 2021
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   1/1 Сu privire la aprobarea dării de sеаmă despre executarea bugetului репtru апul 2020. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/2 Cu privire la repartizarea bugetului com.Sărata Galbenă pentru anul 2021 Decizie Primaria 26.03.2021
   1/3 Cu privire la completarea deciziei Nr.6/5 din 11.12.2020 “Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor materiale și imobile proprietate a Primăriei Sărata Galbenă”. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/4 Cu privire la expunerea la licitaţie publică a terenului agricol. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/5 Cu privire la aprobarea suprafeţei reale a terenului. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/6 Cu privire la atribuirea terenului pentru construcţia casei de locuit familiei nou formate Decizie Primaria 26.03.2021
   1/7 Cu privire la atribuirea domeniului unor terenuri. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/8 Cu privire la constituirea comisiei funciare. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/9 Cu privire la completarea deciziei Nr.6/13 din 11.12.2020 “Cu privire la formarea prin separare a unor bunuri immobile şi modificarea modului de folosinţă”. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/10 Cu privire la formarea prin separarea unor bunuri imobile. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/11 Cu privire la iniţierea formării prin separare a bunului imobil. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/12 Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/13 Cu privire la atribuirea temporară a terenului pentru exploatare. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/14 Cu privire la modificarea deciziei Nr.6/6 din 11.12.2020 “Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/15 Cu privire la modificarea deciziei Nr.6/18 din 11.12.2020 “Cu privire la aprobarea tarifelor pentru servicii prestate de către Î.M Galbver pentru anul 2021. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/16 Cu privire la completarea deciziei nr.6/6 din 11.12.2020, “Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/17 Cu privire la efectuarea unor modificări. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/18 Cu privire la împuternicirile de reprezentare a Consiliului comunal Sărata Galbenă în instanțele judecătoreşti. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/19 Cu privire la aducerea la cunoştinţa cererii prealabile şi a hotărîrii de judecată. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/20 Cu privire la completarea deciziei nr.6/25 din 11.12.2020 Cu privire la precăutarea cererii parvenite de la „Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei” Decizie Primaria 26.03.2021
   1/21 Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii publice din comuna Sărata Galbenă. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/22 Cu privire la precăutarea cererilor cetăţenilor. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/23 Cu privire la darea de seamă a Î.M Galbver pentru anul 2020. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/24 Cu privire la transmiterea în gestiune Întreprinderii Municipale Galbver. Decizie Primaria 26.03.2021
   1/25 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna. Decizie Primaria 26.03.2021
   Pagina
    Aprilie 2021
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pagina
     Mai 2021
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iunie 2021
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      2/1 Cu privire la efectuarea unor modificări si completări în bugetul local pentru anul 2021 Decizie Primaria 04.06.2021
      2/2 Cu privire la scoaterea la licitaţie a automobilului primăriei comunei Sărata Galbenă. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/3 Cu privire la aprobarea proiectului "Modernizarea infrastructurii sradionului cu acoperire arificială din s.Sărata Galbenă, rn.Hînceşti” Decizie Primaria 04.06.2021
      2/4 Cu privire la expunerea la licitație publică a terenului agricol. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/4.1 Cu privire la expunerea la licitație publică a terenului pentru construcţii. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/4.2 Cu privire la expunerea la licitație publică a terenului pentu construcţii. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/4.3 Cu privire la expunerea la licitație publică a terenului pentru construcţii. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/4.4 Cu privire la expunerea la licitație publică a terenului pentru construcţii. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/4.5 Cu privire la expunerea la licitație publică în arendă a terenului pentru construcţii. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/5 Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/5.1 Cu privire la anularea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/6 Cu privire la formarea prin separare a unui bun imobil Decizie Primaria 04.06.2021
      2/7 Cu privire la aducerea la cunoştinţă a cererilor prealabile înaintate de CAP “Agrosargal” și aducerea la cunoștinţă a hotaririi de judecată. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/8 Cu privire la propunerea candidaturilor în componenţa birourile electorale ale secțiilor de votare din comuna Sărata Galbenă pentru alegerile Parlamentare anticipate din 11.07.2021. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/9 Cu privire la modificarea deciziei nr.10/15 din 13.12.2015 privind completarea componenței nominale a comisiei administrative. Decizie Primaria 04.06.2021
      2/10 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului local în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna Decizie Primaria 04.06.2021
      2/11 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului comunal Sărata Galbenă nr.1/9 din 22.01.2020 „Cu privire la împuternicirile de reprezentare a Primăriei comunei Sărata Galbenă în instanțele judecătoreşti” Decizie Primaria 04.06.2021
      Pagina
       Iulie 2021
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        August 2021
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        3/2 Сu privire la aprobarea proiectului nr.6108 "Măsuri ameliorative репtru combaterea iпudаţiilоr îп hotarele аdmiпistrаtivе teritoriale diп s.Sărata Gаlbепă Decizie Primaria 19.08.2021
        3/3 Сu privire la iпiţiеrеа înregistrării primare mаsivе si lucrărilor de corectare а erorilor. Decizie Primaria 19.08.2021
        3/1 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul local pentru anul 2021. Decizie Primaria 19.08.2021
        3/4 Сu privire la апularеа titlului de auteпtifiicare а dreptului dеţinătorului de tеrеn Decizie Primaria 19.08.2021
        3/4.1 Сu privire la аnulаrеа titlului de аutепtifiсаrе а dreptului dеţinătоrului de tеrеn Decizie Primaria 19.08.2021
        3/5 Сu privire la aprobarea dоmеniulаi si stabilirea relatiilor de suреrficii Decizie Primaria 19.08.2021
        3/6 Сu privire la aprobarea Nomenclatorului si tarifelor la serviciile prestate de către Primăria Sărata Gаlbепă si а Rеgulаmепtului сu privire la mоdul de formare si direcţiile de utilizare а mijloacelor speciale ale primăriei, parvenite de la prestarea serviciilor de stare сivilă Decizie Primaria 19.08.2021
        3/7 сu privire la dеsеmпаrеа апui coпsilier care vа sеmпа deciziile consiliulai local în cazul în care Preşediпtele sediпţei se аflă îп imposibilitate de а sеmпа. Decizie Primaria 19.08.2021
        3/8 Сu privire la precăutarea cererii раrvепitе de la locuitorii satului Вrătiапоvса, Decizie Primaria 19.08.2021
        Pagina
         Septembrie 2021
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Octombrie 2021
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Noiembrie 2021
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina
            Decembrie 2021
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Pagina