0(269)-50-238

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Hîncești

Satul Sărata Galbenă

Scrieți-ne un mesaj

Cum să înregistrezi o societate comercială

Fondatorii societăţii comerciale

Constituirea societăţilor comerciale poate fi efectuată de către persoane fizice şi juridice. Conform art. 31 al Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, sunt consideraţi fondatori persoanele fizice şi juridice care au luat decizia de a o înfiinţa. Fondatorii semnifică persoanele care îşi asumă riscul în contextul organizării unei afaceri. Anume fondatorul este cel care determină obiectivele unei afaceri, fiind persoana care, având iniţiativa constituirii unei afaceri, se angajează să reunească capitalul necesar constituirii şi potenţialul personal, precum şi să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în acest scop.

Fondatorii sunt cei care, în prealabil, vor face o analiză temeinică a utilităţii sociale, a obiectului de activitate, mărimii societăţii şi capitalului necesar, condiţiile favorabile şi nefavorabile ale funcţionării viitoarei entităţi, facilităţile şi restricţiile prevăzute de lege, spaţiul necesar pentru funcţionarea societăţii, datoriile materiale, onorabilitatea persoanelor care urmează să participe la societate. Odată cunoscute aceste elemente, se va putea contura conţinutul actului constitutiv al viitoarei societăţi.

La constituirea unei societăţi comerciale pot participa persoane fizice şi juridice care nu sunt interzise prin lege sau hotărâre judecătorească. În conformitate cu legislaţia în vigoare, fondatori pot fi cetăţeni ai R.Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, persoane juridice naţionale şi străine, statul şi unităţile administrativ-teritoriale. Pentru ca persoana fizică să fondeze o societate comercială, ea trebuie să aibă capacitatea deplină de exerciţiu.

Potrivit art. 20 alin.(l) din Codul civil, capacitatea deplină de exerciţiu se dobândeşte la atingerea majoratului, adică la 18 ani. După împlinirea acestei vârste, persoana poate participa la fondarea unei societăţi comerciale şi semna actul ei de constituire, cu excepţia cazului de incapacitate, declarată în condiţiile art. 24 din Codul civil sau în alte cazuri de limitare prin lege sau hotărâre judecătorească a persoanei în capacitate.

În mod excepţional, capacitatea deplină de exerciţiu se dobândeşte până la 18 ani de persoana care s-a căsătorit de la 16 ani (pentru femei). Cu titlu de excepţie, vârsta aceasta poate fi redusă şi pentru bărbaţi cu 2 ani, însă cu acordul autorităţilor publice locale şi al părinţilor minorului. Prin urmare, persoana căsătorită, deşi nu are vârsta majoratului, poate face orice act juridic, inclusiv să participe la fondarea unei societăţi comerciale.

Încă o excepţie de la regula generală este prevăzută de art. 20 al Codului civil al R.M., şi anume minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi recunoscut de către de autoritatea tutelară sau de instanţa de judecată ca având capacitatea de exerciţiu deplină, dacă cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorilor practică activitatea de întreprinzător.

Fondatorii societăţilor comerciale, după ce au înregistrat societatea comercială, devin asociaţi, acţionari, membri, fiind egali în drepturi cu persoanele care au dobândit în alt mod participaţiuni la capitalul social.

În dreptul comercial prin asociat se înţelege orice persoană fizică care participă ca parte într-o societate comercială. Dobândirea calităţii de asociat este condiţionată de semnarea actului constitutiv şi de depunerea în patrimoniul societăţii a aportului la care s-a angajat. Aceste două condiţii trebuie să fie întrunite cumulativ.

Calitatea de asociat decurge din următoarele elemente:

  • participă la actele constitutive ale viitoarei entităţi, ca fondator;

  • îşi rezervă dreptul la dividende, care reprezintă o cotă determinată din beneficiul societăţii;

  • îşi asumă riscurile pentru eventualitatea unor pierderi intervenite în activitatea comună;

  • răspunde în limitele statutare sau legale pentru datoriile faţă de creditorii sociali.

Acţionarul

Acţionarul este persoana care posedă acţiuni în societatea pe acţiuni. Calitatea de titular a unor acţiuni, fie la purtător, fie nominative, conferă persoanei respective statutul şi toate drepturile corespunzătoare (participarea la adunarea generală, dreptul de a vota etc.). Deosebirea dintre noţiunea de asociat şi acţionar constă doar în modul în care au devenit asociaţi. Acţionarii devin asociaţi ulterior înfiinţării societăţii, prin subscrierea sau cumpărarea de acţiuni. Dincolo de modul în care se dobândeşte această calitate, toţi sunt asociaţi, cu drepturi şi obligaţii corelative.